Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk

Plebiscytowa 3/16, 45-359 Opole

tel: 77 547-70-50,
fax: 77 547-70-59
opole.krawczyk@komornik.pl

BGŻ BNP Paribas:
84 1600 1462 1836 2670 2000 0001

Kancelaria

Witam Państwa na mojej stronie internetowej.

Od 2020 r. komornik  Opole Szymon Krawczyk doręcza także korespondencję oraz podejmuje próbę ustalenia adresu adresata. Dzięki częstym czynnościom terenowym istnieje możliwość sprawnej obsługi dużej ilości doręczeń w krótkim czasie.

W przypadku stałej współpracy ustalana jest z wnioskodawcą/wierzycielem stała zaliczka przypadająca na każdą sprawę egzekucyjną/nieegzekucyjną. Tutejsza kancelaria jest w stanie obsłużyć każdą ilość spraw z rewiru (Opole i powiat opolski).

Informuję, że od dnia 01.07.2019 r. nie mogę przyjmować spraw spoza właściwości Sądu Rejonowego w Opolu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Aktualnie przyjmowane są jedynie wnioski egzekucyjne przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania na terenie miasta Opola oraz na terenie powiatu opolskiego. W zakładce ”właściwość terytorialna” mogą Państwo zweryfikować czy dłużnik ma miejsce zamieszkania na terenie mojego rewiru.

Kancelaria jest przygotowana do przyjmowania wniosków w formie papierowej oraz w formie elektronicznej poprzez system e-sądu ( EPU ID 2406 ).

                         Korzystamy z:
1.  OGNIVO – elektroniczne zapytania i zajęcia rachunków bankowych dłużnika (banki komercyjne + banki spółdzielcze z całego województwa wg. miejsca zamieszkania dłużnika – abonament)
2. Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych – pozyskanie odpowiedzi na temat wszelkich rachunków bankowych dłużnika ( banki spółdzielcze, banki komercyjne i SKOK-i mające swoją siedzibę na terenie Polski )
3. ZUS PUE -elektroniczne zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
4. ePUAP   – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej umożliwiająca m.in. elektroniczne zajęcia  :
                       – wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku we właściwym Urzędzie Skarbowym
                       – świadczenia emerytalno-rentowego , świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku  chorobowego
5. CPD MSWiA  – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych -elektroniczne zapytania o dane meldunkowe dłużnika
6. CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (elektroniczne zapytania o pojazdy mechaniczne dłużnika)
7. Usługi sieciowej REGON BIR1- usługa umożliwia natychmiastowe pobranie danych przedsiębiorcy z rejestru REGON  i ustalenie np. nr PESEL, adresów zamieszkania, adresów prowadzenia działalności gospodarczej, nr tel., adresu e-mail
8. CBDKW – wyszukiwarka Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  – wyszukiwarka umożliwia błyskawiczne ustalenie, czy dłużnik jest właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie całego kraju
9. Platforma przetargowa – umożliwiająca wyszukanie trzeciodłużnika /kontrahenta dłużnika i następnie zajęcie ustalonych w ten sposób  wierzytelności (przetargi i zamówienia publiczne).
10. Innych źródeł informacji- szczególnie pomocnych w ustalaniu majątku czynnie działających podmiotów gospodarczych.
11. Komornik online
                            W chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania elektronicznego dostępu do wyszukiwarki bazy danych PESEL-NET (ŹRÓDŁO), która umożliwia uzyskanie danych meldunkowych dłużnika w ciągu kilku minut.
                          
Specjalizuję się w prowadzeniu postępowań przeciwko czynnie działającym podmiotom gospodarczym. Jak najszybciej staram się ustalić kontrahentów dłużnika celem zajęcia ustalonych w ten sposób wierzytelności. Jest to najszybszy i najskuteczniejszy sposób prowadzenia egzekucji. 
Poniżej przedstawiam  wykaz szacunkowych kosztów poszczególnych czynności komorniczych (średnia wysokość zaliczki  na 1 sprawę egzekucyjną wynosi od 60,00- 240,00 zł
,w zależności od rodzaju czynności zawnioskowanych przez wierzyciela):
 • zapytania o rachunki bankowe dłużnika w systemie OGNIVO – bezzaliczkowo 
 • zapytania o pojazdy dłużnika do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) – bezzaliczkowo
 • zapytanie do CPD MSWiA celem pozyskania danych o miejscu zameldowania dłużnika-  bezzaliczkowo
 • ustalenie kontrahentów dłużnika, powiązań i udziałów dłużnika w spółkach i innych podmiotach gospodarczych – bezzaliczkowo
 • pobranie danych poprzez usługę sieciową REGON BIR1  – bezzaliczkowo
 • zapytanie do Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych – kwota uzależniona od banku
 • elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne – 36,55
 • zapytanie do Urzędu Skarbowego celem ustalenia źródła dochodu,czynności cywilno­prawnych za okres ostatnich 5 lat, płatników podatku dochodowego, adresów zamieszkania, adresów prowadzenia działalności gospodarczej, kont bankowych dłużnika, instrumentów finansowych dłużnika –  35,00 zł 
 • zapytanie do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW) celem ustalenia nieruchomości dłuznika na terenie całego kraju­ –20,00zł
 • zapytanie do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego (DW­1)– 20,00 zł
 • orientacyjny koszty na stronie korespondencji na 1 sprawę– 30,00 zł –  50,00 zł
 • koszt zajęcia rachunku bankowego dłużnika – 0,62 zł za zajęcie 1 rachunku
 • oszacowanie ruchomości przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego ­ od 50,00 zł do 500,00 zł za 1 szt., w zależności od rodzaju ruchomości
 • oszacowanie nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego – 1000,00 zł (niezabudowana działka] , 1600,00 zł (lokal mieszkalny), 2500,00 zł ( dom jednorodzinny)
 • ogłoszenia prasowe przy egzekucji z nieruchomości -ok  400,00 zł
 • oszacowanie udziałów dłużnika w spółce prawa handowego ­ od 2000,00 zł
 • przymusowe otwarcie lokalu dłużnika (usługa ślusarska)­ od­ 200,00 zł
 • przymusowy transport rzeczy lub pojazdów mechanicznych (laweta) ­ od 300,00 zł – w zależności od odległości
 • opłata za parking strzeżony ( postój zajętego pojazdu mechanicznego) ­ ok 15,00 zł za dzień
 • opłata sądowa za dokonanie wpisu w Księdze Wieczystej­- 100,00 zł ­
 • zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem –100,00 zł
 • koszt utrwalania czynności przy pomocy kamery- 50,00 zł

Niniejsza strona powstała wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi reklamy ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu informuje, że Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Roman Kwieciński,  e-mail: iod.opole.002@komornik.pl