Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk

Plebiscytowa 3/16, 45-359 Opole

tel: 77 547-70-50,
fax: 77 547-70-59
opole.krawczyk@komornik.pl

BGŻ BNP Paribas:
84 1600 1462 1836 2670 2000 0001

Kancelaria

Witam Państwa na mojej stronie internetowej.

Informuję, że od dnia 01.07.2019 r. nie mogę przyjmować spraw spoza właściwości Sądu Rejonowego w Opolu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Aktualnie przyjmowane są jedynie wnioski egzekucyjne przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania na terenie miasta Opola oraz na terenie powiatu opolskiego. W zakładce ”właściwość terytorialna” mogą Państwo zweryfikować czy dłużnik ma miejsce zamieszkania na terenie mojego rewiru.

Kancelaria jest przygotowana do przyjmowania wniosków w formie papierowej oraz w formie elektronicznej poprzez system e-sądu ( EPU ID 2406 ).

                         Korzystamy z:
1.  OGNIVO – elektroniczne zapytania i zajęcia rachunków bankowych dłużnika (banki komercyjne + banki spółdzielcze z całego województwa wg. miejsca zamieszkania dłużnika – abonament)
2. Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych – pozyskanie odpowiedzi na temat wszelkich rachunków bankowych dłużnika ( banki spółdzielcze, banki komercyjne i SKOK-i mające swoją siedzibę na terenie Polski )
3. ZUS PUE -elektroniczne zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
4. ePUAP   – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej umożliwiająca m.in. elektroniczne zajęcia  :
                       – wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku we właściwym Urzędzie Skarbowym
                       – świadczenia emerytalno-rentowego , świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku  chorobowego
5. CPD MSWiA  – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych -elektroniczne zapytania o dane meldunkowe dłużnika
6. CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (elektroniczne zapytania o pojazdy mechaniczne dłużnika)
7. Usługi sieciowej REGON BIR1- usługa umożliwia natychmiastowe pobranie danych przedsiębiorcy z rejestru REGON  i ustalenie np. nr PESEL, adresów zamieszkania, adresów prowadzenia działalności gospodarczej, nr tel., adresu e-mail
8. CBDKW – wyszukiwarka Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  – wyszukiwarka umożliwia błyskawiczne ustalenie, czy dłużnik jest właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie całego kraju
9. Platforma przetargowa – umożliwiająca wyszukanie trzeciodłużnika /kontrahenta dłużnika i następnie zajęcie ustalonych w ten sposób  wierzytelności (przetargi i zamówienia publiczne).
10. Innych źródeł informacji- szczególnie pomocnych w ustalaniu majątku czynnie działających podmiotów gospodarczych.
                            W chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania elektronicznego dostępu do wyszukiwarki bazy danych PESEL-NET (ŹRÓDŁO), która umożliwia uzyskanie danych meldunkowych dłużnika w ciągu kilku minut.
                          
Specjalizuję się w prowadzeniu postępowań przeciwko czynnie działającym podmiotom gospodarczym. Jak najszybciej staram się ustalić kontrahentów dłużnika celem zajęcia ustalonych w ten sposób wierzytelności. Jest to najszybszy i najskuteczniejszy sposób prowadzenia egzekucji. 
Poniżej przedstawiam  wykaz szacunkowych kosztów poszczególnych czynności komorniczych (średnia wysokość zaliczki  na 1 sprawę egzekucyjną wynosi od 60,00- 190,00 zł
,w zależności od rodzaju czynności zawnioskowanych przez wierzyciela):
 • zapytania o rachunki bankowe dłużnika w systemie OGNIVO – bezzaliczkowo 
 • zapytania o pojazdy dłużnika do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) – bezzaliczkowo
 • zapytanie do CPD MSWiA celem pozyskania danych o miejscu zameldowania dłużnika-  bezzaliczkowo
 • ustalenie kontrahentów dłużnika, powiązań i udziałów dłużnika w spółkach i innych podmiotach gospodarczych – bezzaliczkowo
 • pobranie danych poprzez usługę sieciową REGON BIR1  – bezzaliczkowo
 • zapytanie do Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych – nowe stawki banków-
 • elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne – 35,73zł
 • zapytanie do Urzędu Skarbowego celem ustalenia źródła dochodu,czynności cywilno­prawnych za okres ostatnich 5 lat, płatników podatku dochodowego, adresów zamieszkania, adresów prowadzenia działalności gospodarczej, kont bankowych dłużnika, instrumentów finansowych dłużnika –  35,00 zł 
 • zapytanie do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW) celem ustalenia nieruchomości dłuznika na terenie całego kraju­ –20,00zł
 • zapytanie do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego (DW­1)– 20,00 zł
 • orientacyjny koszty korespondencji na 1 sprawę– 30,00 zł – 50,00 zł
 • koszt zajęcia rachunku bankowego dłużnika – 0,62 zł za zajęcie 1 rachunku
 • oszacowanie ruchomości przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego ­ od 50,00 zł do 500,00 zł za 1 szt., w zależności od rodzaju ruchomości
 • oszacowanie nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego – 1000,00 zł (niezabudowana działka] , 1600,00 zł (lokal mieszkalny), 2500,00 zł ( dom jednorodzinny)
 • ogłoszenia prasowe przy egzekucji z nieruchomości – 400,00 zł
 • oszacowanie udziałów dłużnika w spółce prawa handowego ­ od 2000,00 zł
 • przymusowe otwarcie lokalu dłużnika (usługa ślusarska)­ od­ 200,00 zł
 • przymusowy transport rzeczy lub pojazdów mechanicznych (laweta) ­ od 300,00 zł – w zależności od odległości
 • opłata za parking strzeżony ( postój zajętego pojazdu mechanicznego) ­ 15,00 zł za dzień
 • opłata sądowa za dokonanie wpisu w Księdze Wieczystej­- 60,00 zł ­ zajęcie nieruchomości, 30,00 zł ­ wykreślenie wzmianki o zajęciu nieruchomości
 • zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem –100,00 zł
 • koszt utrwalania czynności przy pomocy kamery- 50,00 zł

Niniejsza strona powstała wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi reklamy ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu informuje, że Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Roman Kwieciński,  e-mail: iod.opole.002@komornik.pl