Informacje dla dłużnika

 

Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, zobowiązany jest także do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc (art. 761 § 3 KPC). W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 136 § 2 KPC w zw. z art. 13 § 2KPC).Dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu może być ukarany przez komornika grzywną do 2000,00 zł (art. 762 § 1 KPC).

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA DŁUŻNIKA


Zgodnie z art. 801 KPC , jeżeli dłużnik nie złoży na żądanie komornika wykazu majątku lub innych wyjaśnień podlega karze
odpowiedzialności karnej oraz ukaraniu grzywną. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika

Ponadto zgodnie z art. 300 Kodeksu Karnego
§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,
podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.