Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1O/00088938/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-11-2017r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60a w sali nr 214 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 47,7400m2 wraz z udziałem 314/10000 w prawie własności działki gruntowej nr 622/7 z km 10 o pow. 0,1504 ha i prawie współwłasności wspólnych części budynku objętych KW nr OP1O/00084470/2. Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na II piętrze (3. kondygnacji) i składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki. Do lokalu przynależy balkon. Nieruchomość lokalowa w pełni uzbrojona: woda, kanalizacja, prąd, gaz, c.o. z kotłowni wspólnej, gazowej, zlokalizowanej w piwnicy. Budynek mieszkalny, w którym mieści się lokal został wybudowany na przełomie lat 70. i 80.

należącego do dłużnika: Stanisław Rakowski

położonego: 49-100 Niemodlin, ul.Reymonta 8/8,

dla którego Sąd Rejonowy W Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00088938/9

Suma oszacowania wynosi 93900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70425,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9390,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można również uiścić:

– w kancelarii Komornika:ul. Plebiscytowa 3/16, 45-359 Opole, najpóźniej do godz. 16.00 dnia roboczego

poprzedzającego licytację (do 16-11-2017 r.),

– lub na konto komornika najpóźniej do dnia 16-11-2017 r. na konto:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 84 16001462 1836 2670 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimskiej 60 A w sekretariacie I Wydziału Cywilnego protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka (ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

                 Komornik Sądowy
                 Szymon Krawczyk