Licytacje/opis i oszacowanie nieruchomości

                                  OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

                                                          STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-11-2022 o godz. 10:00 w: 45-459 Opole,ul. Kwiatkowskiego 1a/3 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

45-459 Opole, ul. Kwiatkowskiego 1a/3,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00104733/1].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

Komornik Sądowy

Asesor Komorniczy

Szymon Krawczyk

Filipina Dec

 

 

 

 

 

                                                                                     OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk w sprawie egzekucyjnej przeciwko:

PIOTR HEJNOWSKI

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2022 o godz. 10:00 w Kępie przy ul. Wróblińskiej 30a, o wyznaczonej godzinie komornik uda się z przybyłymi stronami/ uczestnikami na działkę oznaczoną nr ewid. 6, gdzie zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntową (łąka) o pow. 0,4090ha położoną na działce oznaczonej nr ewid.6

położonej: 46-022 Kępa,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW OP1O/00075886/5]

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Asesor Komorniczy

Szymon Krawczyk

Filipina Dec

—————————————————————————————————————————————————

 

 

                                                                                           OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KWOP1O/00106316/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-10-2022r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Opolu (45-368 Opole, ul. Ozimska 60a) w sali nr 214 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 43,1000m2 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 211/1000

należącego do dłużników: Wioletta Komońska, Andrzej Komoński

położonego: 49-120 Dąbrowa, ul. Kwiatowa 14/3, Nowa Jamka,

dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00106316/6]

Suma oszacowania wynosi 96 272,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 181,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 627,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie Kancelarii lub na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 84 16001462 1836 2670 2000 0001. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (27-10-2022r.).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniemorganu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy Ozimska 60 A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim iktórych stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka (ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.