Metody działania

Wpływ wniosku egzekucyjnego
Natychmiastowa rejestracja sprawy
Elektroniczne powiadomienie wierzyciela o nadaniu nr KM
Zajęcia mienia wskazanego we wniosku
Ustalanie majątku dłużnika – skip tracing:

  1. zapytanie o rachunki bankowe OGNIVO (abonament)
  2. zapytanie o pojazdy mechaniczne dłużnika CEPIK
  3. zapytanie do Biura Ewidencji Ludności celem ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika
  4. zapytanie do Powiatowego Urzędu pracy w Opolu celem ustalenia czy dłużnik został skierowany do pracy przez ww. instytucję
  5. ustalenie powiązań i udziałów dłużnika w spółkach i innych podmiotach gospodarczych
  6. poszukiwanie informacji o dłużniku w internecie (portale społecznościowe , branżowe oraz inne źródła informacji gospodarczej)
  7. ustalanie w Urzędzie miasta Opola numeru Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie miasta opola
  8. czynności terenowe na terenie miasta Opola oraz powiatu opolskiego
Zajęcie majątku i/lub ustalenie harmonogram spłat z dłużnikiem. Komornik informuje wierzyciela w formie elektronicznej o dokonanych ustaleniach. Jeżeli komornik nie ustali majątku dłużnika i nie widzi sensu generowania dalszych kosztów egzekucyjnych ­ sprawa zostaje za zgodą wierzyciela umorzona jako bezskuteczna. W przypadku braku pozytywnych ustaleń oraz wpłat dłużnika, w sprawach w których komornik uzna za zasadne – zostaje wysłane do wierzyciela wezwanie o zaliczkę na wydatki.
Celem optymalizacji kosztów postępowania egzekucyjnego komornik wzywa wierzyciela o zaliczkę na wydatki po dokonaniu wstępnych ustaleń w sprawie . Dopiero wówczas komornik posiada rzetelną wiedzę o tym jakie dalsze czynności będą konieczne celem wyegzekwowania roszczenia.
Dokonanie zapytań zgodnie z wnioskiem wierzyciela ­ do wysokości wpłaconej zaliczki.
Na życzenie wierzyciela komornik wystąpi z odpłatnymi zapytaniami celem ustalenia majątku dłużnika natychmiast po rejestracji sprawy i po wpłaceniu odpowiedniej zaliczki.
Dokonanie zajęć majątku i/lub ustalenie harmonogramu spłat z dłużnikiem lub umorzenie postępowania jako bezskuteczne.

Celem usprawnienia procesu egzekucji komornik preferuje elektroniczną formę kontaktu z wierzycielem. Wymiana informacji odbywa się po weryfikacji wierzyciela i dotyczy wyłącznie pism które nie wywierają skutków prawnych tj: wezwanie o zaliczkę na wydatki, udzielanie informacji o stanie egzekucji, raporty zbiorcze itp.